JP Hästveda samlar in kunddata.

Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst- t.ex. namn, adress, e-postadress,
telefonnummer, beställningar och annan information som du har lämnat vid dina
kontakter med oss.

Vi samlar in data som du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du
kommunicerar med oss.

Vi behandlar data för att identifiera dig som kund. För att hantera och leverera din
beställda tjänst och för att kunna hantera spårbarhet av prov och dess resultat.
Vi behandlar även data för att hantera dina fakturor och betalningar, för att avhjälpa fel
och för att hantera klagomål.

Vi sparar data olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och vår
skyldighet enligt lag.

Åtkomst till din data ges till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Vi lämnar
inte ut någon personlig kunddata till någon utomstående, endast till dig som kund, med
undantag för de uppgifter som sparas enligt lag t.ex. bokföringslagen, revisor samt att
alla trikinfynd kommer att göras allmänt tillgängliga via vår hemsida och kan även
utannonseras via sociala kanaler. Följande information kan komma att lämnas ut om
fyndet: Datum, ort/plats, djurslag, kön/ålder på djuret, antal trikiner per gram kött,
trikinart.

Vi har även skyldighet att informera SVA vid trikinfynd. Vi lämnar följande information
till SVA: Positivt fynd, datum, ort/plats, djurslag.
Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som
följer av beslut – t.ex. till polis.

När din tjänst hos oss är avslutad, kan du om så önskar, få din personliga kunddata borttagen från våra register.

Vi arbetar ständigt med att skydda kunddata, förhindra och upptäcka att den sprids till
utomstående eller går förlorad.